Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.retroauto.hu internetes oldalon a jelen szerződés szerinti Eladó gépjárműalkatrészek, autófelszerelések, és egyéb kiegészítők árusítását valósítja meg („webáruház”). Ezen általános szerződési feltételek tartalmazzák azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket a webáruházban való vásárlással kapcsolatosan az I. pontban részletezett Felek elfogadnak.

1. A szerződést kötő felek

1.1 A szerződést kötő felek az alábbiak: Retro Auto Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. Cg.: 01-09-865130, adószám: 13627959-2-43, 06 1 2480477, fax: 06 1 2480478, e-mail: postmaster@retroauto.hu, bankszámla: OTP Bank Nyrt. 11742173-20155061-00000000, a továbbiakban „Eladó”) valamint az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója (a továbbiakban röviden „Vevő”). Eladó és Vevő megnevezése együtt, röviden: Felek.

2. A szerződés tárgya

2.1 Felek a jelen szerződésben és a webáruházban meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződést kötnek, amelynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényeges tulajdonságait az Eladó által működtetett honlap tartalmazza.

3. A szerződés létrejötte

3.1 A Felek közötti jogviszony a regisztrációs űrlap kitöltésével, az űrlap kezelési felületén a szerződés létrejöttét eredményező kezelőfelületre kattintva jön létre. Regisztráció nélkül a webáruházban vásárolni nem lehetséges, a regisztráció azonban nem kötelezi a Vevőt vásárlásra, és önmagában nem eredményez vásárlást.

3.2 Az Eladó vállalja, hogy minden egyes megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld Vevőnek, amelyben tájékoztatja arról is, ha valamely termék már nem található meg a webáruház készletében. A termék adás-vételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre Felek között.

4. Felek jogai és kötelezettségei a regisztrációval és a megrendeléssel kapcsolatosan

4.1 A Felek közötti jogviszony fennállása alatt -ideértve a regisztráció folyamatát is-  a felhasználó köteles a saját személyes adatait, és a megrendelés egyéb adatait hibátlanul, és az Eladó által megjelölt részletességgel és pontossággal megadni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő pontatlan, vagy valótlan tartalmú adatot közölt, illetve valamely adatot nem adott meg, jogosult a Vevő hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. Felek megállapodnak, hogy az adatok pontatlan, vagy valótlan, vagy hiányos megadásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja.

4.2 Vevő kötelezi magát, hogy a regisztráció és a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik a regisztrációs űrlapban feltüntetett személlyel. Felek megállapodnak, hogy ezen rendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja.

4.3 Felhívjuk figyelmét arra, hogy a regisztrációkor jelszavát bizalmasan kezelje, ne adja át arra illetékteleneknek. Retro Auto nem felel az így keletkezett téves szállításokért és károkért.

4.4 A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl. bankköltség) megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte.

4.5 Amennyiben Eladó tudomására jut, hogy Vevő, vagy Vevő és az Eladó között létrejött jogviszony bármely elemének (például regisztrációs űrlap, jelszó) felhasználásával bármely más személy az Eladó hardvere, szoftvere, árukészlete, vagy Eladó birtokában, vagy tulajdonában lévő bármely más dologgal szemben az Eladó által előzetesen jóvá nem hagyott tevékenységet készített elő, kísérelt meg, vagy követett el, Eladó jogosult a Vevő regisztrációját rendszeréből törölni, és a Vevő által esetlegesen megrendelt áruk Vevőnek való átadását megtagadni, és az esetlegesen már kifizetett vételárat –az okozott kárnak megfelelő összegben- visszatartani.

5. Szállítási  feltételek és  a kárveszély átszállása

5.1 A termékek átadása postai utánvétes csomagküldéssel, vagy futárszolgálat által való házhozszállítással történik.
Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 2 (kettő) munkanapon belül a terméket átadja a futárcégnek kiszállítás céljából.
 
5.2 Amennyiben Vevő a csomagot második kézbesítés alkalmával sem veszi át, illetve, ha a kézbesítés olyan okból hiúsul meg, amelyre a futárcég üzletszabályzata ezt a jogkövetkezményt írja elő, a futárcég a csomagot visszaküldi az Eladónak. A visszaküldéssel kapcsolatos minden költség viselésére Vevő köteles. Ebben az esetben Vevő köteles felvenni a kapcsolatot Eladóval a csomag átvétele érdekében, és köteles a csomagot személyesen, az Eladó telephelyén átvenni. Amennyiben Vevő a csomagot személyesen nem veszi át annak Eladó általi ismételt kézhezvételétől számított 30 napon belül, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és köteles az elállástól számított 5 (öt) munkanapon belül, költségei (ideértve különösen minden szállítási költséget, és az áruban a postázás miatt keletkezett kár összegét) levonását követően a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásra saját magatartása miatt került sor.

5.3 Az aktuális megrendeléshez kapcsolódó szállítási díjat Eladó a visszaigazolásban közli Vevővel. A szállítási díjat 1500,- Ft-ig a Vevő fizeti meg. Amennyiben ez a költség meghaladja az 1500 Ft-ot, az azon felül eső részt Eladó átvállalja.

5.4 Amennyiben Vevő előreláthatólag nem lesz képes a termékeket határidőben átvenni, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul írásban, az ok, és a tényleges átvétel idejének megjelölésével tájékoztatni. Amennyiben a megjelölt ok Eladó megítélése szerint nyilvánvalóan alaptalan, vagy a tényleges átvételre megjelölt határidő a megrendeléstől számított 30 napon túli, Eladó jogosult elállni a szerződéstől, és az elállástól számított 5 (öt) munkanapon belül költségei levonását követően, a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásra saját magatartása következményeként került sor.
 
5.5 Pénzvisszatérítés Vevőnek a visszatérítésre rendelkezésre álló határidő kezdetéig tett ellentétes  rendelkezése hiányában arra a számlára történik, amelyről a fizetés érkezett. Vevő haladéktalanul köteles Eladónak bejelenteni, ha a bankszámlája száma megváltozott. Felek megállapodnak, hogy Eladó nem tartozik felelősséggel a bejelentés késedelméből, vagy elmaradásából keletkező semmilyen kártérítés, vagy költség iránt, figyelemmel arra, hogy erre a Vevő magatartása következményeként került sor.

5.6 Amennyiben a termékek átvétele bármely, a Vevő érdekkörében felmerült okból késedelmet szenved, a kárveszély az eredeti szállítási határidőben átszáll a Megrendelőre.

5.7 A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.

6. Fizetési feltételek

6.1 A termék vételárárnak megfizetése az alábbi módokon történhet:

a, Helyszíni átvétellel az Eladó telephelyén (1112 Budapest, Repülőtéri út 6.)

b, Kiszállítás esetén az átvétel helyszínén az áru átvételekor a szállítási díjjal együtt.

c, Előzetes banki átutalással, amely tartalmazza a szállítási díjat is az Eladó OTP Bank Nyrtnél vezetett 11742173-20155061-00000000 számú számlára utalva. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett.

 
6.2 Előzetes banki átutalás esetén Eladó jogosult a Vevő által megrendelt termékeknek csak azon hányadát szállítani, amelyekre vonatkozóan a vételár és a szállítási díj megfizetésre került. Eladó az ezt követően esetlegesen fennmaradó összeget az átutalástól számított 5 (öt) munkanapon belül Vevő számára visszautalja. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszautalásra saját magatartása miatt került sor.

6.3 Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat érvényesítésére

6.4 Az Eladó az általa leszállított valamennyi áru tulajdonjogát mind a vételár, mind egyéb járulékos követeléseinek teljes mértékű kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartása ugyanakkor nem érinti a kárveszély eredeti szállítási határidőben történő átszállását.

7. Hibás teljesítés   

7.1 Eladó kötelezettséget vállal, hogy kizárólag hibátlan minőségű terméket értékesít.

 

7.2 Ha a megrendelt termék mégis hibás,  vagy a szállítás során megsérült, akkor azt a Vevő írásbeli kérésére Eladó díjmentesen kicseréli.

 

7.3 Ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, és Vevő élni kíván jelen szerződésben és a jogszabályokban részletezett jogaival, minőségi kifogás ügyintézése az alábbiak szerint alakul.

(1) Vevő kapcsolatot létesít a Vevőszolgálattal, és bejelenti kifogását ismertetve annak okát is.
(2) Vevő visszaküldi a terméket és a termékhez kapcsolódó a számlát Eladó címére. Az ekkor keletkező igazolt postázási költséget –a panasz megalapozottsága esetén- Eladó köteles Vevőnek megtéríteni. Amennyiben a termék, vagy a számla nem érkezik vissza a kifogás bejelentésétől számított 14 napon belül Eladó a minőségi kifogást tárgytalannak tekinti.
(3) Az áru visszaérkezését követően az Eladó az árut megvizsgálja, és megállapítja a minőségi kifogás megalapozott voltát. Amennyiben a minőségi kifogás megalapozott, és csereáru rendelkezésre áll, a Vevő választása szerint Eladó a csereárut saját költségén megküldi Vevőnek, vagy annak vásárláskori vételárát és a visszaküldés postázási költségét átutalja Vevőnek.
(4) Amennyiben a panasz nem jogos, erről Vevőt értesíti, és tájékoztatja az áru átvételének lehetőségéről.

 

7.4 Amennyiben cserére nincs lehetőség, Eladó a kifogásolt termék árát visszatéríti. A Felek megállapodnak, hogy azon okból eredően, hogy Eladó nem volt képes kicserélni a terméket Vevő kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti.

8. A szerződés hatálya és megszűnése

8.1 Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.

 

8.2 A Felek bármelyike jelen szerződést azonnali hatállyal bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben Vevő már újabb rendelést nem tehet, azonban a már megrendelt áruk kiszállítása, értékesítése a jelen szerződés szerint történik.

 

8.3 A szerződés 9.2 pontjában foglalt rendelkezések a szerződés megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak. 

 

9. Adatvédelem

9.1 Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul.


9.2 Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza. Regisztrált vásárlásnál a regisztráció folyamán Vevő megadja személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat Retro Auto Kft kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében kéri és tárolja.

9.3 Retro Auto Kft lehetővé teszi vásárlói számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatinak törlését Retro Auto Kft nyilvántartásából.

Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése a postmaster@retroauto.hu e-mail címen a jelen szerződés hatályosságától függetlenül közvetlenül kérhető, e-mailben kéri Retro Auto Kft a regisztrációkor megadott e-mail címet, nevet, és belépési jelszavat.
 

9.4 Vevőnek lehetősége van arra, hogy bármely általa kiválasztott termékről - saját nevében és e-mail címével – értesítést küldjön harmadik személynek. A rendszer az így értesített harmadik személy adatait és a levelet nem rögzíti.

9.5 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:


Retro Auto Kft

1112 Budapest, Repülőtéri út 6.

tel: 061 2480477

fax: 061 2480478

e-mail: postmaster@retroauto.hu

10. Egyéb rendelkezések

 

 10.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációs folyamat elvégzésével kifejezetten elismeri.

10.2 Felek megállapítják, hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta.

10.3 Felek a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

10.4 Felek törekednek a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban az esetben, ha erre mégsem lenne mód, a Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, Pest Megyei Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.

 

Folytatás
Gyártók
Az Ön kosara üres
Megtekintett termékek (utolsó 3 termék)  
      Tolatólámpa hátsó komplett zacsis
      Szerszámos doboz 5-ös fém
      Szerszámos doboz 3-as fém
A megtekintéseinek felvétele, ahol 9 utólsó terméket nézhet meg újra, így kényelmesen hozzáférhet a korábban meglátogatott termékekhez.